1. Definicje
Pojęcia użyte w Regulaminu mają następujące znaczenie:
1.1. Strefa MTG - firma Strefa MTG spółka cywilna z siedzibą w Warszawie, Polna 30a, 00-635 Warszawa, prowadząca działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 522-301-63-83, REGON: 147283260, BDO: 000468970.
1.2. Witryna - serwis internetowy prowadzony przez Strefa MTG dostępny pod adresem www.strefamtg.pl, za pośrednictwem którego Strefa MTG prowadzi działalność gospodarczą, w tym w szczególności zamieszcza informacje handlowe lub oferty oraz prowadzi Sprzedaż i Rezerwację Produktów.
1.3. Sklep – lokal w Warszawie przy Polnej 30a, w którym klient ma możliwość zapoznania się z Produktami przed ich zakupem, a także nabycie ich na zasadach jakie obowiązują w sklepach stacjonarnych w godzinach otwarcia. Informacja o godzinach otwarcia znajduje się w zakładce „Kontakt” dostępnej w Witrynie.
1.4. Użytkownik - każda osoba lub podmiot, który odwiedza Witrynę lub dokonuje Zamówień za pośrednictwem Witryny. W przypadku złożenia Zamówienia przez Użytkownika, dzielą się oni na 3 kategorie:
1.4.a) Konsument - każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
1.4.b) JDG - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością, jednak nie mającego dla niej charakteru zawodowego w rozumieniu Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.
1.4.c) Pozostali - wszelkie osoby i podmioty nie spełniające warunków 1.4.a) i 1.4.b). Są to w szczególności firmy dokonujące Zamówień mających charakter zawodowy oraz spółki prawa handlowego.
Jeżeli przy danym punkcie Regulaminu nie zaznaczono inaczej dotyczy on wszystkich Użytkowników. W przeciwnym wypadku dotyczy on jedynie wskazanej lub wskazanych kategorii Użytkowników.
1.5. Produkt - produkty mające postać fizyczną (rzeczy), które są sprzedawane przez Strefa MTG poprzez Witrynę, w szczególności książki, gry planszowe i karciane, różnego rodzaju gadżety oraz akcesoria do tego typu gier.
1.6. Sprzedaż Produktu - sprzedaż Produktu dokonywaną przez Strefa MTG na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Witryny w wyniku przyjęcia Zamówienia Użytkownika.
1.7. Zamówienie - zamówienie na Produkty złożone przez Użytkownika w Witrynie.
1.7.a) Rezerwacja Produktu – szczególny rodzaj Zamówienia. Rezerwacja Produktu dla danego Użytkownika następuje w wyniku złożenia przez niego Zamówienia w Witrynie z odbiorem osobistym w Sklepie oraz płatnością przy odbiorze dla którego umowa sprzedaży zawarta zostaje w Sklepie na prawach zakupu w sklepie stacjonarnym.
1.8. Konto - spersonalizowana witryna zawierająca profil i dane Użytkownika zarejestrowanego w Witrynie, która umożliwia Użytkownikowi korzystanie z określonych usług Witryny.
1.9. Rejestracja - jednorazowa, nieobowiązkowa czynność Użytkownika, polegająca na założeniu Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza dostępnego w Witrynie.
1.10. Mail – wiadomość wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.

2. Postanowienia ogólne
2.1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Strefy MTG związane z korzystaniem z Witryny, Sprzedażą Produktów oraz Rezerwacją Produktów dostępnych w Witrynie.
2.2. Właścicielem i administratorem Witryny jest Strefa MTG.
2.3. Strefa MTG prowadzi za pośrednictwem Witryny Sprzedaż Produktów, Rezerwację Produktów oraz inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.
2.4. Podstawowym środkiem porozumiewania się z Użytkownikami oraz komunikacji prowadzonej w związku z Zamówieniami jest Mail. Dodatkowo Strefa MTG może komunikować się z Użytkownikami telefonicznie.
2.5. Akceptując Regulamin Użytkownik zobowiązuje się do jego przestrzegania.
2.6. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Witryny pomiędzy Strefą MTG i Użytkownikiem.

3. Rejestracja w Sklepie, zasady korzystania z Konta
3.1. Każdy Użytkownik może korzystać z Witryny i składać Zamówienia za pomocą indywidualnego Konta, które powstaje w wyniku poprawnej Rejestracji. Użytkownik ma również możliwość korzystania z Witryny bez Rejestracji Konta.
3.2. Korzystanie z Witryny przy użyciu Konta umożliwia dostęp do szeregu funkcjonalności, które nie są dostępne bez użycia Konta, w tym w szczególności dostępu do historii Zamówień.
3.3. Użytkownik może dokonać Rejestracji Konta w Witrynie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się w Witrynie.
3.4. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej Mail od Strefy MTG potwierdzający Rejestrację Konta.
3.5. Użytkownik ma obowiązek ochrony hasła do Konta przed jego wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, Użytkownik może zmienić swoje hasło w każdym czasie po zalogowaniu się na Konto.
3.6. Jeśli Użytkownik nie pamięta hasła, może je odzyskać poprzez dostępną w zakładce logowania opcję służącą do przypominania hasła. Po wprowadzeniu przez Użytkownika w odpowiednie pole adresu poczty elektronicznej przypisanej do Konta, Użytkownikowi zostanie przesłany Mail z nowym hasłem.
3.7. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta z Witryny w dowolnym momencie poprzez przesłanie Maila z prośbą o usunięcie Konta na adres kontakt@strefamtg.pl. Strefa MTG zobowiązuje się tego dokonać bez zbędnej zwłoki. Strefa MTG ma prawo przed kasacją konta do potwierdzenia drogą telefoniczną lub za pośrednictwem Maila, iż osoba chcąca skasować konto jest Użytkownikiem, który jest właścicielem Konta przeznaczonego do kasacji. Skasowanie Konta jest nieodwracalne.

4. Ogólne zasady składania Zamówień
4.1. Jeśli Użytkownik chce kupić Produkt lub Produkty może złożyć Zamówienie po zalogowaniu na Konto lub bez użycia Konta.
4.2. Szczegółowe informacje o Produktach, w szczególności ich opis, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, zamieszczone są w Witrynie przy poszczególnych Produktach. Ceny podawane są w polskich złotych i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
4.3. Aby złożyć Zamówienie Użytkownik podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty i instrukcje wyświetlane w Witrynie.
4.4. W czasie składania Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych umożliwiających realizację Zamówienia przez Strefa MTG, w szczególności określonych danych osobowych. Jeżeli będą one udostępnione na Koncie, zostaną wykorzystane do realizacji Zamówienia, chyba, że Użytkownik wskaże inne dane do realizacji konkretnego Zamówienia.
4.5. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia na urządzeniu końcowym Użytkownika jest wyświetlane podsumowanie Zamówienia ze wskazaniem Zamówionych Produktów i ich łącznej ceny, a także wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy i kosztów dostawy oraz sposobu płatności.
4.6. Użytkownik składa Zamówienie przez kliknięcie w przycisk „Potwierdź zamówienie”.
4.6.a) W przypadku, gdy Użytkownik dokonuje Rezerwacji Produktów potwierdza ją poprzez kliknięcie w przycisk "Potwierdzam rezerwację produktów"
4.7. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika oznacza wysłanie przez Użytkownika do Strefy MTG oferty zawarcia umowy Sprzedaży Produktu, a w przypadku wyboru odbioru osobistego z płatnością w Sklepie Rezerwacji Produktu dla Użytkownika. Dokonanie Rezerwacji Produktów przez Użytkownika nie oznacza obowiązku zakupu przez Użytkownika Produktów będących przedmiotem Rezerwacji. Do czasu zawarcia umowy sprzedaży przez Użytkownika w Sklepie, Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Rezerwacji.
4.8. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, Użytkownik otrzyma Mailowo potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Strefę MTG.
4.9. W przypadku niemożliwości realizacji Zamówienia poprzez Strefę MTG w wyniku błędu stanu magazynowego Produktu w Witrynie, Użytkownik zostanie o tym poinformowany bez zbędnej zwłoki.
4.9.1. Jeśli możliwe będzie sprowadzenie Produktu w przeciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia, Użytkownik zostanie poinformowany o takiej możliwości wraz z podaniem dokładnego czasu dodatkowego oczekiwania. Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na dodatkowy czas oczekiwania i zrezygnować z zakupu brakującego Produktu lub anulować całe Zamówienie.
4.9.2. Jeśli sprowadzenie Produktu będzie niemożliwe w czasie podanym w 4.9.1, Użytkownik zostanie o tym poinformowany, a Zamówienie zostanie anulowane z powodu niemożliwości jego realizacji lub jeśli zawiera inne Produkty zostanie zrealizowane bez brakującego Produktu lub anulowane w całości w zależności od woli Użytkownika.
4.9.3. W przypadku uiszczenia płatności przez Użytkownika przed poinformowaniem go przez Strefę MTG o niemożliwości realizacji Zamówienia w całości lub anulowania Zamówienia przez Użytkownika uiszczona płatność za brakujące Produkty lub anulowane Zamówienie zostanie zwrócona bez zbędnej zwłoki po uzyskaniu ją przez Strefę MTG. Płatność zostanie zwrócona w ten sam sposób w jaki dokonano wpłaty, a w przypadku niemożliwości takiego rozwiązania na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.
4.10. W przypadku braku płatności za Zamówienie płatne przelewem zgodnie z 6.1. w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie może zostać anulowane. O anulowaniu Użytkownik zostanie powiadomiony Mailowo.
4.11. W przypadku nie odebrania Zamówienia będącego Rezerwacją Produktów w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie może zostać anulowane. O anulowaniu Użytkownik zostanie powiadomiony Mailowo.

5. Przedsprzedaże oraz produkty na zamówienie
5.1. Witryna oferuje Użytkownikom możliwość zamawiania niektórych Produktów, które jeszcze nie miały swojej premiery lub nie są dostępne w bieżącej sprzedaży z powodu wyczerpania ich ilości w naszym magazynie.
5.2. Oferty przedsprzedażowe oznaczone są na zdjęciu Produktu datą premiery lub dostępności produktu podaną przez producenta albo dystrybutora Produktu.
5.3. Zamówienia zawierające Produkty przedsprzedażowe będą realizowane od najpóźniejszej daty dostępności Produktów z Zamówienia, wśród wszystkich Produktów objętych przedsprzedażą znajdujących się w Zamówieniu.
5.3.a) Istnieje możliwość wcześniejszego wysłania części produktów z Zamówienia zawierającego Produkty przedsprzedażowe. Warunki należy wtedy ustalić indywidualnie ze Strefą MTG drogą Mailową na adres sklep@strefamtg.pl podając w tytule wiadomości numer Zamówienia.
5.4. Podane daty realizacji Zamówienia z produktami przedsprzedażowymi mogą ulec zmianie w przypadku przesunięcia daty premiery Produktu przez producenta lub dystrybutora. W takiej sytuacji Użytkownik będzie informowany Mailowo o zmianie bez zbędnej zwłoki, jeśli zmiana wystąpi.
5.5 Witryna oferuje Użytkownikom możliwość składania Zamówień na niektóre Produkty niedostępne w danym momencie w Sklepie. Produkty te gdy ich stan spadnie w Sklepie do zera zawierają w opisie informację o spodziewanym czasie oczekiwania. W przypadku, gdyby termin ten miał zostać przekroczony Strefa MTG skontaktuje się niezwłocznie z Użytkownikiem.

6. Płatności
6.1 Użytkownik ma możliwość opłacenia każdego Zamówienia:
6.1.a) Przelewem na konto bankowe Strefy MTG o numerze 89 1750 0012 0000 0000 3349 9876 prowadzone przez bank BGŻ BNP Paribas S.A. W tytule płatności należy podać numer Zamówienia.
6.1.b) Szybkimi płatnościami TPay
6.1.c) Szybkimi płatnościami First Data Polcard
6.2. W przypadku Rezerwacji Produktów Użytkownik może wybrać następujące formy płatności na miejscu w Sklepie:
6.2.1 Gotówka – akceptujemy płatność w PLN oraz EUR. W przypadku płatności w EUR o kurs należy pytać Mailowo lub telefonicznie w dniu odbioru, a ewentualna reszta zostanie wydana w PLN.
6.2.2. Karta płatnicza
6.2.3. BLIK
6.3. Do każdej transakcji wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie Użytkownika fakturę. Określenie rodzaju dokumentu musi nastąpić w chwili złożenia Zamówienia.

7. Dostawa Zamówienia
7.1. Użytkownik ma możliwość odbioru osobistego każdego Zamówienia złożonego w Witrynie. Odbiór możliwy jest w godzinach pracy Sklepu.
7.1.a) W przypadku Rezerwacji Produktów odbiór możliwy jest już w kilka chwil po jej dokonaniu
7.1.b) W przypadku Zamówienia odbiór możliwy jest po uzyskaniu przez nas wpłaty. W przypadku szybkich płatności TPay lub FDP jest to zazwyczaj około 5-10 minut od momentu jej wykonania, a w przypadku przelewu 1-2 dni robocze. O statusie płatności informuje bieżący status Zamówienia.
7.2. Dostawa Zamówienia następuje za pomocą wybranej przez Użytkownika formy dostawy. Możliwe formy dostawy to:
7.2.a) Paczkomat InPost. Wysyłka jest realizowana do wskazanego przez klienta paczkomatu firmy InPost.
7.2.b) Przesyłka kurierska. Wysyłka jest realizowana przez firmę InPost.
7.3. Koszt dostawy dla poszczególnych form dostawy będzie widoczny dla Użytkownika w trakcie składania Zamówienia przed jego potwierdzeniem. Różne Produkty lub kombinacje Produktów mogą posiadać różne dostępne formy dostawy oraz ich ceny aktualizowane wraz ze zmianami liczby i rodzaju Produktów mających znaleźć się w Zamówieniu.
7.4. Przy odbiorze przesyłki Użytkownik powinien sprawdzić przesyłkę zwracając uwagę na opakowanie. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia opakowania Użytkownik ma prawo odmówić odbioru przesyłki oraz spisać protokół szkody.
7.5. Szczegółowe informacje o kosztach wysyłek oraz czasach dostawy zawarte są w zakładce „Koszty pakowania i wysyłki” dostępnej w Witrynie - https://www.strefamtg.pl/content/5-koszty-pakowania-i-wysylki
7.6. Wysyłka zamówienia następuje zaksięgowaniu środków na naszym koncie.
7.6.1. Zamówienia wysyłkowe za które wpłata została zaksięgowana w danym dniu roboczym przed godziną 11:00 zostaną wysłane tego samego dnia roboczego.
7.6.2. Zamówienia wysyłkowe za które wpłata została zaksięgowana w danym dniu roboczym po godzinie 11:00 są traktowane jak opłacone w następnym dniu roboczym przed 11:00.

8. Odstąpienie od umowy - jedynie Konsumenci lub JDG
8.1. Konsument lub JDG ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów dla których umowa sprzedaży zawarta została za pośrednictwem Witryny w terminie 14 dni licząc od dnia następnego po dniu odbioru Zamówienia przez Konsumenta lub JDG.
8.2. W przypadku chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument lub JDG zobowiązany jest dostarczyć do Strefy MTG w formie pisemnej lub drogą elektroniczną Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie zgodnym z punktem 8.1 niniejszego Regulaminu.
8.3. Produkty objęte Oświadczeniem o odstąpieniu od umowy powinny zostać zwrócone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
8.4. Strefa MTG zwróci wszelkie dokonane przez Konsumenta lub JDG płatności za zwracane Produkty bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy o ile zwracane Produkty zostaną dostarczone do Strefy MTG w tym terminie. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu Produktów Strefa MTG zwróci wszelkie dokonane przez Konsumenta lub JDG płatności za zwracane Produkty bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zwracanych Produktów.
8.5. W ramach zwrotu płatności za zwracane Produkty Strefa MTG zwraca koszt wysyłki do Konsumenta lub JDG o ile zwracane jest całe Zamówienie.
8.6. W przypadku Zwrotu jedynie części Produktów wchodzących w skład Zamówienia Strefa MTG nie zwraca kosztu wysyłki do Konsumenta lub JDG.
8.6.1. W przypadku gdy pierwotna kwota Zamówienia uprawniała Konsumenta lub JDG do darmowej dostawy, a po Odstąpieniu od umowy kwota ta spadła poniżej kwoty uprawniającej do darmowej dostawy Strefa MTG obciąży zwracającego kosztami dostawy wynikającymi z jej wyboru w Zamówieniu.
8.7. Konsument lub JDG ponosi koszt dostarczenia Produktów zwracanych do Strefy MTG.
8.8. Dowód zakupu
8.8.1. Konsument w miarę możliwości powinien wraz ze zwracanym Zamówieniem zwrócić paragon fiskalny. Nie jest to wymagane, ale znacznie ułatwia Strefie MTG procedurę związaną z udokumentowaniem zwrotu dla Urzędu Skarbowego.
8.8.2. JDG otrzyma korektę FV Mailem.
8.9. Konsument lub JDG ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu jakiego mógłby dokonać w przypadku zakupu Produktu w Sklepie.
8.10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
Plik edytowalny - https://www.strefamtg.pl/OdstapienieFormularz.odt
PDF do wydruku i wypełnienia ręcznie - https://www.strefamtg.pl/OdstapienieFormularz.pdf
Wzór stanowi jedynie przykład – Konsument lub JDG nie musi się nim kierować.

9. Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi
9.1. Strefa MTG jest zobowiązana do dostarczenia Użytkownikom Produktów bez wad o ile nie zostały one uwzględnione w opisie konkretnego Produktu.
9.2. Reklamacja może zostać złożona przez Użytkownika, bezpośrednio w Sklepie w godzinach jego otwarcia, Mailowo na adres poczty elektronicznej sklep@strefamtg.pl lub pisemnie  na adres rejestracji firmy z punktu 1.1. niniejszego Regulaminu z dopiskiem „Reklamacja”.
9.3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, adres do korespondencji, datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady (jeśli możliwe jest wykonanie zdjęcia prosimy o jego dołączenie) oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Użytkownika, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Strefa MTG dowód zakupu towaru. Dowodem zakupu może być: paragon lub jego kopia, faktura lub jej kopia, wydruk z karty płatniczej, potwierdzenie przelewu z banku lub inny dowód potwierdzający zakup.
9.3.1. Jeżeli zgłoszenie dotyczy wady fabrycznej produktu na którą Strefa MTG nie miała wpływu możliwość zgłoszenia reklamacji z tego tytułu przysługuje jedynie Konsumentom lub JDG. Pozostali powinni zgłaszać swoje żądania bezpośrednio do producenta lub dystrybutora z tytułu gwarancji. Konsument lub JDG ma oczywiście również takie prawo i możliwość o ile woli ten sposób zgłoszenia wady.
9.4. W przypadku konieczności dostarczenia reklamowanego Produktu do Strefy MTG, Strefa MTG zwróci wszelkie związane z tym koszty o ile Użytkownik odeśle Produkt w sposób uzgodniony z Strefą MTG.
9.5. Strefa MTG rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
9.6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Strefa MTG zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

10. Spory transakcyjne oraz pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń
10.1. W przypadku powstania sporu Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/, w zakładce Konsumenci -> Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich.
10.2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

11. Ochrona danych osobowych
11.1 Szczegółowe informacje w zakresie ochrony danych osobowych zawarte są w zakładce „Dane osobowe” dostępnej w Witrynie. Bezpośredni link - https://www.strefamtg.pl/content/6-dane-osobowe
11.2 Akceptacja Regulaminu jest potwierdzeniem zapoznania się z bieżącą treścią zakładki "Dane osobowe" i wyrażeniem zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych w zakresie wymaganym dla realizacji Zamówień z naszej Witryny.

12. Postanowienia końcowe
12.1. Wszelkie spory pomiędzy Strefa MTG i Użytkownikiem, nierozstrzygnięte na drodze reklamacji lub pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
12.2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
12.3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Zamówień złożonych w okresie jego obowiązywania. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
12.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 31 grudnia 2020.

Zmiana z dnia 31 grudnia 2020
Uściślenie niektórych punktów Regulaminu w związku z Ustawą z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych oraz usunięciem ze strony kategorii Single. Dodatkowo nieco zmian w zapisach różnych punktów nie mających wpływu na sposób realizacji zamówień z wyjątkiem zmiany w 7.6.1 i 7.6.2 (graniczna godzina złożenia zamówienia dla wysyłki tego samego dnia z 13:00 na 11:00).

Regulamin do pobrania
https://www.strefamtg.pl/RegulaminStrefaMTG.pdf

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas plików cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Twojej przeglądarce.