1. Definicje
Pojęcia użyte w Regulaminie mają następujące znaczenie:
1.1. Strefa MTG - firma PS Trade Patryk Skut (siedziba ul. Białej Góry 42a, 05-082 Zielonki-Wieś), prowadząca działalność na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 952-197-46-72, REGON: 147282119.
1.2. Strona - serwis internetowy prowadzony przez Strefa MTG dostępny pod adresem https://www.strefamtg.pl za pośrednictwem którego Strefa MTG prowadzi działalność gospodarczą, w tym w szczególności zamieszcza informacje handlowe lub oferty oraz prowadzi Sprzedaż i Rezerwację Produktów.
1.3. Sklep – lokal w Warszawie przy Polnej 30a, w którym klient ma możliwość zapoznania się z Produktami przed ich zakupem, a także nabycie ich na zasadach jakie obowiązują w sklepach stacjonarnych w godzinach otwarcia. Informacja o godzinach otwarcia znajduje się w zakładce „Skontaktuj się z nami” dostępnej na Stronie.
1.4. Użytkownik - każda osoba lub podmiot, który odwiedza Stronę lub dokonuje Zamówień za pośrednictwem Strony. W przypadku złożenia Zamówienia przez Użytkownika, dzielą się oni na 3 kategorie:
1.4.a) Konsument - każda osoba fizyczna będąca konsumentem w rozumieniu art. 22(1) ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks cywilny.
1.4.b) JDG - osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, która dokonuje zakupu związanego bezpośrednio z jej działalnością, jednak nie mającego dla niej charakteru zawodowego w rozumieniu Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych.
1.4.c) Pozostali - wszelkie osoby i podmioty nie spełniające warunków 1.4.a) i 1.4.b). Są to w szczególności firmy dokonujące Zamówień mających charakter zawodowy oraz spółki prawa handlowego.
Jeżeli przy danym punkcie Regulaminu nie zaznaczono inaczej dotyczy on wszystkich Użytkowników. W przeciwnym wypadku dotyczy on jedynie wskazanej lub wskazanych kategorii Użytkowników.
1.5. Produkt - przedmiot sprzedawany przez Strefę MTG poprzez Stronę. W szczególności są książki, gry planszowe i karciane, różnego rodzaju gadżety oraz akcesoria do tego typu gier, a także bilety wstępu na wydarzenia kulturalne organizowane przez Strefę MTG.
1.5.a) Rejestracja - szczególny rodzaj Produktu oferowanego przez Strefę MTG. Jest to bilet wstępu na organizowane przez Strefę MTG wydarzenia kulturalne. Szczegółowy opis znajduje się w sekcji 12 niniejszego Regulaminu.
1.6. Sprzedaż Produktu - sprzedaż Produktu dokonywaną przez Strefa MTG na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Strony w wyniku przyjęcia Zamówienia Użytkownika.
1.7. Zamówienie - zamówienie na Produkty złożone przez Użytkownika na Stronie.
1.7.a) Rezerwacja Produktu – szczególny rodzaj Zamówienia. Rezerwacja Produktu dla danego Użytkownika następuje w wyniku złożenia przez niego Zamówienia na Stronie z odbiorem osobistym w Sklepie oraz płatnością przy odbiorze dla którego umowa sprzedaży zawierana jest w Sklepie na prawach zakupu w sklepie stacjonarnym.
1.8. Konto - spersonalizowana substrona zawierająca profil i dane Użytkownika zarejestrowanego na Stronie, która umożliwia Użytkownikowi korzystanie z określonych usług Strony.
1.9. Założenie konta - jednorazowa, nieobowiązkowa czynność Użytkownika, polegająca na rejestracji Konta, dokonana z wykorzystaniem formularza dostępnego na Stronie.
1.10. Mail – wiadomość wysyłana za pośrednictwem poczty elektronicznej.
1.11. RODO - Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

2. Postanowienia ogólne
2.1. Regulamin określa prawa i obowiązki Użytkownika oraz Strefy MTG związane z korzystaniem ze Strony, Sprzedażą Produktów oraz Rezerwacją Produktów dostępnych na Stronie.
2.2. Właścicielem i administratorem Strony jest Strefa MTG.
2.3. Strefa MTG prowadzi za pośrednictwem Strony Sprzedaż Produktów, Rezerwację Produktów oraz inne działania o charakterze informacyjnym, handlowym lub reklamowym.
2.4. Podstawowym środkiem porozumiewania się z Użytkownikami oraz komunikacji prowadzonej w związku z Zamówieniami jest Mail. Dodatkowo Strefa MTG może komunikować się z Użytkownikami telefonicznie.
2.5. Korzystanie ze Strony oznacza akceptację Regulaminu przez Użytkownika.
2.6. Regulamin jest integralną częścią każdej umowy zawieranej za pośrednictwem Strony pomiędzy Strefą MTG i Użytkownikiem.

3. Założenie konta w Sklepie, zasady korzystania z Konta
3.1. Każdy Użytkownik może korzystać ze Strony i składać Zamówienia za pomocą indywidualnego Konta, które powstaje w wyniku poprawnej Rejestracji. Użytkownik ma również możliwość korzystania ze Strony bez Rejestracji Konta.
3.2. Korzystanie ze Strony przy użyciu Konta umożliwia dostęp do szeregu funkcjonalności, które nie są dostępne bez użycia Konta, w tym w szczególności dostępu do historii Zamówień.
3.3. Użytkownik może dokonać Rejestracji Konta na Stronie poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego znajdującego się na Stronie.
3.4. Po dokonaniu rejestracji za pomocą formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje na podany adres poczty elektronicznej Mail od Strefy MTG potwierdzający Rejestrację Konta.
3.5. Użytkownik ma obowiązek ochrony hasła do Konta przed jego wykorzystaniem przez osoby nieupoważnione. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, Użytkownik może zmienić swoje hasło w każdym czasie po zalogowaniu się na Konto.
3.6. Jeśli Użytkownik nie pamięta hasła, może je odzyskać poprzez dostępną w zakładce logowania opcję służącą do przypominania hasła. Po wprowadzeniu przez Użytkownika w odpowiednie pole adresu poczty elektronicznej przypisanej do Konta, Użytkownikowi zostanie przesłany Mail z instrukcją zresetowania hasła.
3.7. Użytkownik ma prawo do usunięcia Konta ze Strony w dowolnym momencie poprzez przesłanie Maila z prośbą o usunięcie Konta na adres sklep@strefamtg.pl. Strefa MTG zobowiązuje się tego dokonać bez zbędnej zwłoki. Strefa MTG ma prawo przed kasacją konta do potwierdzenia drogą telefoniczną lub za pośrednictwem Maila, iż osoba chcąca skasować konto jest Użytkownikiem, który jest właścicielem Konta przeznaczonego do kasacji. Skasowanie Konta jest nieodwracalne.

4. Ogólne zasady składania Zamówień
4.1. Jeśli Użytkownik chce kupić Produkt lub Produkty może złożyć Zamówienie po zalogowaniu na Konto lub bez użycia Konta.
4.2. Szczegółowe informacje o Produktach, w szczególności ich opis, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, zamieszczone są na Stronie przy poszczególnych Produktach. Ceny podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają podatek od towarów i usług (VAT).
4.3. Aby złożyć Zamówienie Użytkownik podejmuje kolejne czynności techniczne w oparciu o komunikaty i instrukcje wyświetlane na Stronie.
4.4. W czasie składania Zamówienia niezbędne jest podanie przez Użytkownika danych umożliwiających realizację Zamówienia przez Strefa MTG, w szczególności określonych danych osobowych. Jeżeli będą one udostępnione na Koncie, zostaną wykorzystane do realizacji Zamówienia, chyba, że Użytkownik wskaże inne dane do realizacji konkretnego Zamówienia.
4.5. Bezpośrednio przed złożeniem Zamówienia na urządzeniu końcowym Użytkownika jest wyświetlane podsumowanie Zamówienia ze wskazaniem Zamówionych Produktów i ich łącznej ceny, a także wybranego przez Użytkownika sposobu dostawy i kosztów dostawy oraz sposobu płatności.
4.6. Użytkownik składa Zamówienie przez kliknięcie w przycisk „Potwierdź zamówienie”.
4.6.a) W przypadku, gdy Użytkownik dokonuje Rezerwacji Produktów potwierdza ją poprzez kliknięcie w przycisk "Potwierdzam rezerwację produktów"
4.7. Złożenie Zamówienia przez Użytkownika oznacza wysłanie przez Użytkownika do Strefy MTG oferty zawarcia umowy Sprzedaży Produktu, a w przypadku wyboru odbioru osobistego z płatnością w Sklepie Rezerwacji Produktu dla Użytkownika. Dokonanie Rezerwacji Produktów przez Użytkownika nie oznacza obowiązku zakupu przez Użytkownika Produktów będących przedmiotem Rezerwacji. Do czasu zawarcia umowy sprzedaży przez Użytkownika w Sklepie, Użytkownik może w każdym czasie zrezygnować z Rezerwacji.
4.8. Niezwłocznie po złożeniu Zamówienia, Użytkownik otrzyma Mailowo potwierdzenie otrzymania Zamówienia przez Strefę MTG.
4.9. W przypadku niemożliwości realizacji Zamówienia poprzez Strefę MTG w wyniku błędu stanu magazynowego Produktu na Stronie, Użytkownik zostanie o tym poinformowany bez zbędnej zwłoki.
4.9.a) Jeśli możliwe będzie sprowadzenie Produktu w przeciągu 14 dni od daty złożenia zamówienia, Użytkownik zostanie poinformowany o takiej możliwości wraz z podaniem dokładnego czasu dodatkowego oczekiwania. Użytkownik ma prawo nie zgodzić się na dodatkowy czas oczekiwania i zrezygnować z zakupu brakującego Produktu lub anulować całe Zamówienie.
4.9.b) Jeśli sprowadzenie Produktu będzie niemożliwe w czasie podanym w 4.9.1, Użytkownik zostanie o tym poinformowany, a Zamówienie zostanie anulowane z powodu niemożliwości jego realizacji lub jeśli zawiera inne Produkty zostanie zrealizowane bez brakującego Produktu lub anulowane w całości w zależności od woli Użytkownika.
4.9.c) W przypadku uiszczenia płatności przez Użytkownika przed poinformowaniem go przez Strefę MTG o niemożliwości realizacji Zamówienia w całości lub anulowania Zamówienia przez Użytkownika uiszczona płatność za brakujące Produkty lub anulowane Zamówienie zostanie zwrócona bez zbędnej zwłoki po uzyskaniu ją przez Strefę MTG. Płatność zostanie zwrócona w ten sam sposób w jaki dokonano wpłaty, a w przypadku niemożliwości takiego rozwiązania na rachunek bankowy wskazany przez Użytkownika.
4.10. W przypadku braku płatności za Zamówienie płatne przelewem zgodnie z 6.1. w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie może zostać anulowane. O anulowaniu Użytkownik zostanie powiadomiony Mailowo.
4.10.a) W przypadku zamówień zawierających rejestracje na wydarzenia kulturalne czas ten zostaje skrócony do 3 dni. Szczegóły w sekcji 12 niniejszego Regulaminu.
4.11. W przypadku nie odebrania Zamówienia będącego Rezerwacją Produktów w terminie 7 dni od dnia złożenia Zamówienia, Zamówienie może zostać anulowane. O anulowaniu Użytkownik zostanie powiadomiony Mailowo.

5. Przedsprzedaże oraz produkty na zamówienie
5.1. Strona oferuje Użytkownikom możliwość zamawiania niektórych Produktów, które jeszcze nie miały swojej premiery lub nie są dostępne w bieżącej sprzedaży z powodu wyczerpania ich ilości w naszym magazynie.
5.2. Oferty przedsprzedażowe oznaczone są na zdjęciu Produktu datą premiery lub dostępności produktu podaną przez producenta albo dystrybutora Produktu.
5.3. Zamówienia zawierające Produkty przedsprzedażowe będą realizowane od najpóźniejszej daty dostępności Produktów z Zamówienia, wśród wszystkich Produktów objętych przedsprzedażą znajdujących się w Zamówieniu.
5.3.a) Istnieje możliwość wcześniejszego wysłania części produktów z Zamówienia zawierającego Produkty przedsprzedażowe. Warunki należy wtedy ustalić indywidualnie ze Strefą MTG drogą Mailową pod adresem sklep@strefamtg.pl podając w tytule wiadomości numer Zamówienia.
5.4. Podane daty realizacji Zamówienia z produktami przedsprzedażowymi mogą ulec zmianie w przypadku przesunięcia daty premiery Produktu przez producenta lub dystrybutora. W takiej sytuacji Użytkownik będzie informowany Mailowo o zmianie bez zbędnej zwłoki, jeśli zmiana wystąpi.
5.5 Strona oferuje Użytkownikom możliwość składania Zamówień na niektóre Produkty niedostępne w danym momencie w Sklepie. Produkty te zawierają w opisie informację o spodziewanym czasie oczekiwania. W przypadku, gdyby termin ten miał zostać przekroczony Strefa MTG skontaktuje się niezwłocznie z Użytkownikiem.

6. Płatności
6.1 Użytkownik ma możliwość opłacenia każdego Zamówienia:
6.1.a) Przelewem na konto bankowe Strefy MTG o numerze 30 1600 1462 1740 8049 8000 0007 prowadzone przez bank BNP Paribas Bank Polska S.A. W tytule płatności należy podać numer Zamówienia.
6.1.b) Szybkimi płatnościami TPay (Krajowy Integrator Płatności S.A.) - księgowanie w czasie około 5-10 minut od opłacenia.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami dla TPay jest Elavon. Dostępne formy płatności kartami płatniczymi: Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro.
6.2. W przypadku Rezerwacji Produktów Użytkownik może wybrać następujące formy płatności na miejscu w Sklepie:
6.2.a) Gotówka – akceptujemy płatność w PLN oraz EUR. W przypadku płatności w EUR o kurs należy pytać Mailowo lub telefonicznie w dniu odbioru, a ewentualna reszta zostanie wydana w PLN.
6.2.b) Karta płatnicza
6.2.c) BLIK
6.3. Do każdej transakcji wystawiamy paragon fiskalny lub na życzenie Użytkownika fakturę. Określenie rodzaju dokumentu musi nastąpić w chwili złożenia Zamówienia.

7. Dostawa Zamówienia
7.1. Użytkownik ma możliwość odbioru osobistego każdego Zamówienia złożonego na Stronie. Odbiór możliwy jest w godzinach pracy Sklepu.
7.1.a) W przypadku Rezerwacji Produktów odbiór możliwy jest już w kilka chwil po jej dokonaniu
7.1.b) W przypadku Zamówienia odbiór możliwy jest po uzyskaniu przez nas wpłaty. W przypadku szybkich płatności TPay jest to zazwyczaj około 5-10 minut od momentu jej wykonania, a w przypadku przelewu 1-2 dni robocze. O statusie płatności informuje bieżący status Zamówienia.
7.2. Dostawa Zamówienia następuje za pomocą wybranej przez Użytkownika formy dostawy. Szczegółowe informacje o formach, kosztach wysyłek oraz czasach dostawy zawarte są w zakładce „Koszty pakowania i wysyłki” dostępnej na Stronie - https://www.strefamtg.pl/content/5-koszty-pakowania-i-wysylki
7.3. Wysyłka zamówienia następuje zaksięgowaniu środków na naszym koncie.
7.3.a) Zamówienia wysyłkowe za które wpłata została zaksięgowana w danym dniu roboczym przed godziną 12:00 zostaną wysłane tego samego dnia roboczego.
7.3.b) Zamówienia wysyłkowe za które wpłata została zaksięgowana w danym dniu roboczym po godzinie 12:00 są traktowane jak opłacone w następnym dniu roboczym przed 12:00.

8. Odstąpienie od umowy - jedynie Konsumenci lub JDG
8.1. Konsument lub JDG ma prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Produktów dla których umowa sprzedaży zawarta została za pośrednictwem Strony w terminie 14 dni licząc od dnia następnego po dniu odbioru Zamówienia przez Konsumenta lub JDG.
8.1.a) Prawo do odstąpienia od umowy nie dotyczy rejestracji na wydarzenia kulturalne organizowane przez Strefę MTG. Szczegóły w sekcji 12 niniejszego Regulaminu.
8.2. W przypadku chęci skorzystania z prawa do odstąpienia od umowy, Konsument lub JDG zobowiązany jest dostarczyć do Strefy MTG w formie pisemnej lub drogą elektroniczną Oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie zgodnym z punktem 8.1 niniejszego Regulaminu.
8.3. Produkty objęte Oświadczeniem o odstąpieniu od umowy powinny zostać zwrócone bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż 14 dni od dnia odstąpienia od umowy.
8.4. Strefa MTG zwróci wszelkie dokonane przez Konsumenta lub JDG płatności za zwracane Produkty bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy o ile zwracane Produkty zostaną dostarczone do Strefy MTG w tym terminie. W przypadku przekroczenia terminu zwrotu Produktów Strefa MTG zwróci wszelkie dokonane przez Konsumenta lub JDG płatności za zwracane Produkty bez zbędnej zwłoki po otrzymaniu zwracanych Produktów. Strefa MTG dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyrazi zgodę się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8.5. W ramach zwrotu płatności za zwracane Produkty Strefa MTG zwraca koszt wysyłki do Konsumenta lub JDG o ile zwracane jest całe Zamówienie.
8.6. W przypadku Zwrotu jedynie części Produktów wchodzących w skład Zamówienia Strefa MTG nie zwraca kosztu wysyłki do Konsumenta lub JDG.
8.6.1. W przypadku gdy pierwotna kwota Zamówienia uprawniała Konsumenta lub JDG do darmowej dostawy, a po Odstąpieniu od umowy kwota ta spadła poniżej kwoty uprawniającej do darmowej dostawy Strefa MTG obciąży zwracającego kosztami dostawy wynikającymi z jej wyboru w Zamówieniu.
8.7. Konsument lub JDG ponosi koszt dostarczenia Produktów zwracanych do Strefy MTG.
8.8. Dowód zakupu
8.8.1. Konsument w miarę możliwości powinien wraz ze zwracanym Zamówieniem zwrócić paragon fiskalny. Nie jest to wymagane, ale znacznie ułatwia Strefie MTG procedurę związaną z udokumentowaniem zwrotu dla Urzędu Skarbowego.
8.8.2. JDG otrzyma korektę FV Mailem.
8.9. Konsument lub JDG ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu jakiego mógłby dokonać w przypadku zakupu Produktu w Sklepie.
8.10. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy
Plik edytowalny - https://www.strefamtg.pl/OdstapienieFormularz.odt
PDF do wydruku i wypełnienia ręcznie - https://www.strefamtg.pl/OdstapienieFormularz.pdf
Wzór stanowi jedynie przykład – Konsument lub JDG nie musi się nim kierować.

9. Procedura rozpatrywania reklamacji z tytułu rękojmi
9.1. Strefa MTG jest zobowiązana do dostarczenia Użytkownikom Produktów bez wad o ile nie zostały one uwzględnione w opisie konkretnego Produktu.
9.2. Reklamacja z tytułu rękojmi może zostać złożona przez Użytkownika będącego Konsumentem, bezpośrednio w Sklepie w godzinach jego otwarcia, Mailowo na adres poczty elektronicznej sklep@strefamtg.pl lub pisemnie na adres rejestracji firmy z punktu 1.1. niniejszego Regulaminu z dopiskiem „Reklamacja”.
9.3. Wskazane jest, aby zgłoszenie reklamacji zawierało w szczególności: imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (adres e-mail) na który ma zostać wysłana odpowiedź na reklamację, adres do korespondencji, datę nabycia Produktu, rodzaj reklamowanego Produktu, dokładny opis wady (jeśli możliwe jest wykonanie zdjęcia prosimy o jego dołączenie) oraz datę jej stwierdzenia, żądanie Użytkownika, a także preferowany przez Użytkownika sposób poinformowania o sposobie rozpatrzenia reklamacji. Wraz ze zgłoszeniem reklamacji należy dostarczyć Strefa MTG dowód zakupu towaru. Dowodem zakupu może być: paragon lub jego kopia, faktura lub jej kopia, wydruk z karty płatniczej, potwierdzenie przelewu z banku lub inny dowód potwierdzający zakup.
9.3.1. Jeżeli zgłoszenie dotyczy wady fabrycznej produktu na którą Strefa MTG nie miała wpływu możliwość zgłoszenia reklamacji z tego tytułu przysługuje jedynie Konsumentom. Pozostali Użytkownicy powinni zgłaszać swoje żądania bezpośrednio do producenta lub dystrybutora z tytułu gwarancji. Konsument ma oczywiście również takie prawo i możliwość o ile woli ten sposób zgłoszenia wady.
9.4. W przypadku konieczności dostarczenia reklamowanego Produktu do Strefy MTG, Strefa MTG zwróci wszelkie związane z tym koszty o ile Użytkownik odeśle Produkt w sposób uzgodniony z Strefą MTG.
9.5. Strefa MTG rozpatrzy i ustosunkuje się do reklamacji bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji. O sposobie rozpatrzenia reklamacji Użytkownik zostanie poinformowany zgodnie z danymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.
9.6. W przypadku wystąpienia ewentualnych braków w złożonej reklamacji, Strefa MTG zwróci się do Użytkownika o ich uzupełnienie zgodnie z danymi adresowymi wskazanymi w zgłoszeniu reklamacji.

10. Spory transakcyjne oraz pozasądowe sposoby dochodzenia roszczeń
10.1. W przypadku powstania sporu Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń m.in. przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Warszawie. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/, w zakładce Konsumenci -> Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich.
10.2. Skorzystanie z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń ma charakter dobrowolny i może mieć miejsce, gdy obie strony sporu wyrażą na to zgodę.

11. Ochrona danych osobowych
11.1 Administratorem danych osobowych Użytkowników Strony jest Strefa MTG.
11.2 W celu realizacji Zamówienia Strefa MTG przetwarza:
11.2.a) informacje dotyczące urządzenia Użytkownika w celu zapewnienia poprawności działania usług: adres IP komputera, informacje zawarte w plikach cookies lub innych podobnych technologiach, dane dotyczące sesji, dane przeglądarki internetowej, dane dotyczące urządzenia, dane dotyczące aktywności na Stronie, w tym na poszczególnych podstronach.
11.2.b) dane osobowe Użytkowników: imię, nazwisko, adres siedziby, adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu, NIP, numer konta bankowego lub inne dane osobowe, których podanie jest niezbędne do zrealizowania zakupu, a których podania w procesie zakupowym wymaga Strefa MTG.
11.3. Informacje te nie zawierają danych dotyczących tożsamości Użytkowników, lecz w połączeniu z innymi informacjami mogą stanowić dane osobowe i w związku z tym Strefa MTG obejmuje je pełną ochroną przysługującą na gruncie RODO.
11.4. Dane te są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO, w celu realizacji Zamówień zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, w związku z wyrażeniem zgody na stosowanie określonych plików cookies lub innych podobnych technologii, wyrażonych przez odpowiednie ustawienia przeglądarki internetowej zgodnie z Prawem telekomunikacyjnym. Dane są przetwarzane do czasu zakończenia korzystania przez Użytkownika ze Strony.
11.5. Strefa MTG zobowiązuje się podjąć wszelkie środki wymagane na mocy art. 32 RODO, aby zapewnić adekwatny stopień bezpieczeństwa danych. Strefa MTG uwzględnia przy tym stan wiedzy technicznej, koszt wdrażania oraz charakter, zakres i cele przetwarzania oraz ryzyko naruszenia praw lub wolności osób fizycznych o różnym prawdopodobieństwie wystąpienia i wadze.
11.6. Na Stronie Strefa MTG może zamieszczać informacje marketingowe o swoich produktach lub usługach. Wyświetlanie tych treści jest dokonywane przez Strefę MTG zgodnie z art. 6 ust.1 lit. f RODO, tj. zgodnie z prawnie uzasadnionym interesem Strefy MTG polegającym na publikacji treści związanych ze świadczonymi usługami oraz treści promocyjnych akcji, w które Strefa MTG jest zaangażowana. Jednocześnie działanie to nie narusza praw i wolności Użytkownika, którzy spodziewają się otrzymywania treści o podanej zawartości, a nawet tego oczekują lub jest to bezpośrednim celem ich wizyty na Stronie.
11.7. Strefa MTG ujawnia dane osobowe wyłącznie podmiotom z którymi zawarto umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych w celu realizacji usług na rzecz Strefy MTG. W szczególności należą do nich firmy wysyłkowe realizujące Zamówienie Użytkownika, firmy z branży IT realizujące projekty w ramach Strony itp.
11.8. Dane osobowe nie będą przetwarzane poza granicami Polski.
11.9. Każda osoba, której dane dotyczą, ma prawo:
11.9.a) dostępu (art. 15 RODO) - uzyskania od Strefy MTG potwierdzenia, czy przetwarzane są jej dane osobowe. Jeżeli dane o osobie są przetwarzane, jest ona uprawniona do uzyskania dostępu do nich oraz uzyskania następujących informacji: o celach przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane zostały lub zostaną ujawnione, o okresie przechowywania danych lub o kryteriach ich ustalania, o prawie do żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych przysługujących osobie, której dane dotyczą, oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania
11.9.b) do otrzymania kopii danych (art. 15 ust.3 RODO) - uzyskania kopii danych podlegających przetwarzaniu, przy czym pierwsza kopia jest bezpłatna, a za kolejne kopie Strefa MTG może nałożyć opłatę w rozsądnej wysokości, wynikającą z kosztów administracyjnych.
11.9.c) do sprostowania (art. 16 RODO) - żądania sprostowania dotyczących jej danych osobowych, które są nieprawidłowe, lub uzupełnienia niekompletnych danych.
11.9.d) do usunięcia danych (art. 17 RODO) - żądania usunięcia jej danych osobowych, jeżeli Strefa MTG nie posiada już podstawy prawnej do ich przetwarzania lub dane nie są już niezbędne do celów przetwarzania.
11.9.e) do ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO) - żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, gdy:
- osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający Strefie MTG sprawdzić prawidłowość tych danych,
- przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się ich usunięciu, żądając ograniczenia ich wykorzystywania,
- Strefa MTG nie potrzebuje już tych danych, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
- osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Strefy MTG są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą,
11.9.f) do przenoszenia danych (art. 20 RODO) - otrzymania w ustrukturowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego danych osobowych jej dotyczących, które dostarczyła Strefie MTG oraz żądania przesłania tych danych innemu administratorowi, jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą lub umowy z nią zawartej oraz jeżeli dane są przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
11.9.g) do sprzeciwu (art. 21 RODO) - wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych w prawnie uzasadnionych celach Strefy MTG, z przyczyn związanych z jej szczególną sytuacją, w tym wobec profilowania. Wówczas Strefa MTG dokonuje oceny istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osób, których dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli zgodnie z oceną interesy osoby, której dane dotyczą, będą ważniejsze od interesów administratora, Strefa MTG będzie zobowiązana zaprzestać przetwarzania danych w tych celach.
11.9.h) do cofnięcia zgody w każdym momencie i bez podawania przyczyny, lecz przetwarzanie danych osobowych dokonane przed cofnięciem zgody nadal pozostanie zgodne z prawem. Cofnięcie zgody spowoduje zaprzestanie przetwarzania przez Strefę MTG danych osobowych w celu, w którym zgoda ta została wyrażona.
11.10. Aby skorzystać z wyżej wymienionych praw, osoba, której dane dotyczą, powinna skontaktować się, ze Strefą MTG i poinformować z którego prawa i w jakim zakresie chce skorzystać.
11.11 Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie, ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się w następujący sposób:
11.11.a) listownie - ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
11.11.b) przez elektroniczną skrzynkę podawczą dostępną na stronie - https://www.uodo.gov.pl/pl/p/kontakt
11.11.c) infolinię - 606-950-000

12. Wydarzenia kulturalne
12.1. Strefa MTG organizuje wydarzenia kulturalne w Sklepie oraz sprzedaje na nie bilety wstępu poprzez Stronę. Nazwa Produktu ze Strony rozpoczynająca się od słowa "Rejestracja" jest biletem wstępu na wydarzenie.
12.1.a) Strefa MTG prowadzi sprzedaż wejściówek na wydarzenia, również na miejscu w Sklepie bezpośrednio przed wydarzeniem. Pula wejściówek na dane wydarzenie jest ograniczona dostępną liczbą wejściówek na Stronie. Na miejscu do sprzedaży trafią jedynie wejściówki niesprzedane poprzez Stronę. Wykup Rejestracji poprzez Stronę gwarantuje rezerwację miejsca w danym wydarzeniu.
12.2. Rejestracje nie podlegają prawu zwrotu na zasadach ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014. Jest to wyjątek na podstawie art 38.12 wspomnianej ustawy. Strefa MTG oferuje jednak poniższe możliwości dotyczące Rejestracji z których Użytkownik może skorzystać w przypadku braku możliwości udziału:
12.2.a) Rejestrację można przekazać innej osobie - należy nam taki fakt zgłosić najpóźniej na 1h przed startem wydarzenia drogą mailową na adres sklep@strefamtg.pl w tytule wpisując "Wydarzenie - zmiana uczestnika", a w treści podając jakiego wydarzenia sprawa dotyczy. Nie przyjmujemy próśb o zmianę uczestnika żadną inną drogą. Dla nowego uczestnika osoba zgłaszająca taką zmianę zobowiązana jest podać te same wymagane informacje rejestracyjne, które musiała podać dla swojej Rejestracji np. numer gracza itp.
12.2.b) Strefa MTG umożliwia uzyskanie rekompensaty za większość organizowanych wydarzeń cyklicznych w których Użytkownik nie może wziąć udziału mimo wykupionej Rejestracji. W takiej sytuacji uczestnik musi zgłosić się mailowo na adres sklep@strefamtg.pl w tytule Maila wpisując "Wydarzenie - brak udziału", a w treści podając jakiego wydarzenia sprawa dotyczy oraz dane umożliwiające nam identyfikację Rejestracji. Zwrot w takiej sytuacji nastąpi w formie wirtualnego bonu rabatowego do wykorzystania na Stronie lub w Sklepie. Zgłoszenie musi nastąpić nie później niż w terminie 14 dni od daty wydarzenia.
12.2.c) Wydarzenia specjalne będą zawierały informację o braku możliwości skorzystania z 12.2.a) lub 12.2.b) z ew. wskazaniem opcji alternatywnych, jeśli będą występować. Informacja o tym zostanie zawarta w opisie Rejestracji na dane wydarzenie.
12.3. Zamówienia w których jednym z Produktów jest Rejestracja muszą zostać opłacone w terminie 3 dni od daty Zamówienia i nie później niż w momencie rozpoczęcia sprzedaży rejestracji na miejscu w dniu wydarzenia. W przeciwnym wypadku Zamówienie takie może zostać anulowane, a bilet wstępu wróci do puli dostępnych na Stronie Rejestracji.
12.3.a) W przypadku wyboru opcji płatności "Płatność w sklepie" zobowiązujesz się przybyć do sklepu i opłacić Rejestrację zanim rozpoczną się zapisy na miejscu.
12.4. W ramach Strony Strefa MTG oferuje rabat związany z wcześniejszą Rejestracją online na wydarzenia. Aby Rejestracja była dokonana musi zostać opłacona w okresie obowiązywania zniżki, czyli przed rozpoczęciem rejestracji na miejscu wydarzenia. Rejestracja na miejscu wydarzenia rozpoczyna się domyślnie około 30 minut przed startem wydarzenia, jednak dla różnych wydarzeń może on być inny - prosimy zapoznać się z opisem danego wydarzenia.
12.5. Zasady każdego wydarzenia opisane są w ramach prowadzonej Rejestracji. Wykupując Rejestrację zobowiązujesz się przestrzegać zasad wydarzenia, które są tam opisane, a w którym bierzesz udział. Każda Rejestracja na wydarzenie zawiera w opisie indywidualne zasady danego wydarzenia. Oprócz zasad opisanych w opisie Rejestracji w ramach każdego wydarzenia obowiązują ogólnie przyjęte zasady dla wydarzeń danego typu (np. Zasady turniejowe określone przez wydawcę danej gry itp.).
12.6. Użytkownik zobowiązuje się zjawić na wydarzeniu o wskazanym czasie. W przypadku spóźnienia na wydarzenie prosimy o informację sms-ową na numer 533-426-333 najpóźniej o godzinie startu wydarzenia. W wiadomości musi być zawarte imię i nazwisko oraz przewidywana wielkość spóźnienia. W przypadku braku takiej informacji 2 minuty po planowanym starcie wydarzenia, jeśli wydarzenie osiągnie limit miejsc zastrzegamy możliwość uznania takiej Rejestracji za niewykorzystaną. W takiej sytuacji przysługiwać będzie uczestnikowi rekompensata na zasadach 12.2.b).
12.6.a) Spóźnienie na wydarzenie może nieść również za sobą konsekwencje braku możliwości skorzystania z wszystkich możliwych atrakcji wydarzenia za co Użytkownikowi nie przysługuje żadna rekompensata.
12.7. Strefa MTG prowadzi relacje z wydarzeń. Jeżeli jako uczestnik wydarzenia nie wyrażasz zgody na publikację np. swojego wyniku lub zdjęcia z wydarzenia zawierającego Twoją twarz skontaktuj się z nami przed dokonaniem Rejestracji. W innym wypadku wyrażasz zgodę na publikację relacji w formie wyników, zdjęć lub filmów z wydarzenia z Twoim udziałem.

13. Postanowienia końcowe
13.1. Wszelkie spory pomiędzy Strefa MTG i Użytkownikiem będącym Konsumentem, nierozstrzygnięte na drodze reklamacji lub pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu Postępowania Cywilnego.
13.1.a) W przypadku pozostałych Użytkowników przyjmuje się, że sądem właściwym jest sąd właściwy rejonowo dla siedziby Strefy MTG.
13.2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w tym w szczególności Kodeksu Cywilnego oraz innych ustaw.
13.3. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do Zamówień złożonych w okresie jego obowiązywania. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany niniejszego Regulaminu.
13.4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie 5 lipca 2023 o godzinie 22:00.

Zmiany z dnia 5 lipca 2023

Zmieniono punkt 1.1 – zmiana właściciela stony www.strefamtg.pl, zmiana numer konta w punkcie 6.1.a), usunięcie punktu 6.1.c).

Regulamin do pobrania https://www.strefamtg.pl/RegulaminStrefaMTG.pdf

Korzystając z naszej strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie niezbędnych plików cookies. Przycisk "Więcej informacji" przekieruje Cię bezpośrednio do naszego Regulaminu, gdzie możesz uzyskać dodatkowe informacje. Brak zgody wyłączy naszą stronę i przekieruje Cię do wyszukiwarki Google. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies zmieniając ustawienia swojej przeglądarki.